Jaco

42 teksty – auto­rem jest Ja­co.

Początek pachnący no­wością,
początek pros­to z Nieba.
Wie­rzcie w Bo­ga, proście z wnętrza ser­ca i Duszy, a będziecie szczęśli­wi po­nad miarę!
Amen 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 sierpnia 2015, 10:50

Decyzje ze skały

Szlachet­ne myśli pędzące niczym ka­rawe­la ...
Wyśnij!
Żag­le życia już brud­ne, zatęchłe i bez po­mysłu,
Podjąć trza de­cyzję życia;
Czy ta właści­wa obudzi we mnie dech ?
Czyżbym tam zdechł,
uchodźcy zew ...
Twar­dy jak głaz ;
Hardy [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2015, 16:32

Le­nis­two ta­kie próżne,
le­nis­two ach ty suko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 sierpnia 2015, 09:43

Har­dy w duszy, bez­czyn­ny w czynie.
Pus­ty w myśli, bez­myślny w życiu.
Ut­ra­piony swą ziem­ską powłoką. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2014, 18:52

Każdy ma prob­le­my i swo­je tra­gedie życiowe,
od Ciebie za­leży czy obej­dziesz pas­kudną bes­tię czy sta­wisz jej czoła.
Wszys­tko roz­gry­wa się w głowie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 listopada 2013, 21:51

No­we życie to jak pier­wsze zabójstwo z re­wol­we­ru
do te­go nie możesz już wrócić, inaczej będzie po Tobie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 listopada 2013, 11:54

"Zacho­wuj się tak, jak­byś już był szczęśli­wy, a zo­baczysz, że fak­tycznie będziesz szczęśliwy."

Da­le Carnegie 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 8 października 2013, 15:12

"Nasze is­tnienia nie na­leżą do nas od łona do gro­bu jes­teśmy związa­ni z in­ny­mi, ty­mi którzy by­li i będą.
Każdy zły i dob­ry uczy­nek rodzi naszą przyszłość."

At­las chmur 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 kwietnia 2013, 20:59

"Is­tnieć oz­nacza być postrzeganym.
Poz­nać siebie sa­mych może tyl­ko pop­rzez to, jak widzą nas inni.
O na­turze nasze­go nieśmier­telne­go is­tnienia de­cydują nasze słowa i czy­ny rozłożone w czasie."


At­las chmur 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 kwietnia 2013, 13:34

Nie masz nic, ale możesz mieć wszystko. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 kwietnia 2013, 11:50

Jaco

Pielęgnuj swoją wyob­raźnie bo wte­dy kiedy będziesz jej naj­bar­dziej pot­rze­bował okaże się że jest bezużyteczna. cytat - Jaco

Zeszyty
  • ill – ^_^

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jaco

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 sierpnia 2015, 10:50Jaco do­dał no­wy tek­st Początek pachnący no­wością, początek [...]

5 sierpnia 2015, 16:32Jaco do­dał no­wy tek­st Decyzje ze skały

5 sierpnia 2015, 16:13Jaco sko­men­to­wał tek­st Lenistwo ta­kie próżne, le­nis­two [...]

4 sierpnia 2015, 22:07CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Lenistwo ta­kie próżne, le­nis­two [...]

4 sierpnia 2015, 14:34meedea sko­men­to­wał tek­st Lenistwo ta­kie próżne, le­nis­two [...]

4 sierpnia 2015, 13:25wdech sko­men­to­wał tek­st Lenistwo ta­kie próżne, le­nis­two [...]

4 sierpnia 2015, 09:43Jaco do­dał no­wy tek­st Lenistwo ta­kie próżne, le­nis­two [...]